Politika Zasebnosti

Splošni pogoji

Politika zasebnosti in varstvo osebnih podatkov veljaza vse uporabnike spletne strani www.alfasmoke.si (v nadaljevanju: spletna stran), s katero upravlja podjetje ALFA SI d.o.o., Seča 80C, 6320 Portorož (v nadaljevanju: ALFA SI).

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posameznikposreduje, je ALFA SI d.o.o., Seča 80C, 6320 Portorož, njihovi franšizni indrugi partnerji, ki sodelujejo pri montaži, servisu ali drugi obliki storitev, ki so nujne za izvedbo posla.

Vrste osebnihpodatkov in nameni njihovega zbiranja

Podjetje ALFA SI spoštuje in varuje zasebnost uporabnikov spletne strani, osebne podatke paobdeluje odgovorno in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)ter Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 ovarstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov o prostem pretoku takihpodatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvupodatkov). Podatke o kupcihupravljavec obdeluje v namen za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenegarazmerja za namene identifikacije posameznika, izvajanja transakcij, izstavitveračuna, dostave izdelka, reševanja reklamacij in ostale. Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov v primeru nakupa, registracije insoglasja posameznika k prejemanju e-novic. S sodelovanjem v vsaj eni odomenjenih aktivnosti bodo obdelani naslednji osebni podatki: ime in priimek,elektronski naslov, podatki o prebivališču, država bivanja, telefonskaštevilka, IP naslov in podatki o dostavi ter montaži. Podjetje ALFA SI tepodatke potrebuje za potrebe komunikacije, priprave in posredovanje ponudb terugodnosti prilagojenih zanimanju uporabnika. Podatki o kupcih upravljavec obdeluje v namen izpolnjevanju svojih obveznosti iz pogodbenegarazmerja za namene identifikacije posameznika, izvajanje transakcij, izstavitveračuna, dostave, montaže ali servisa izdelka, reševanje reklamacij in ostale, znakupom povezane komunikacije. Na podlagi soglasja posameznika lahko upravljavec obdeluje osebne podatke za namenpriprave in pošiljanja prilagojenih ponudb, ki uporabnika zanimajo. Obveščanjese izvaja preko izbranih kanalov posredovanja. Posredovanje osebnih podatkov jeprostovoljno in ga lahko posameznik kadarkoli prekine. Podatki se hranijo dopreklica privoljenja posameznika oziroma do prejema zahteve za izbris podatkov. Upravljavec lahko obdeluje nekatere osebne podatke (ime in priimek, naslov, elektronskinaslov, telefonska številka) za namene neposrednega trženja ter za potrebeugotavljanja zadovoljstva strank s storitvami oziroma uporabniško izkušnjo tudina podlagi zakonitega interesa, če posameznik navedeni obdelavi ne ugovarja. Podatki, zakatere podjetje ALFA SI potrebuje soglasja posameznika, se obdelujejo vskladu z veljavno zakonodajo.

Za katere namenezbiramo podatke in kako jih uporabljamo?

Podjetje ALFA SIzbira osebne podatke z naslednjimi nameni:

• izboljšanje kakovosti vsebin in funkcionalnosti storitev na spletni strani;

• uporaba za potrebe izpolnitve nakupa (izvajanje transakcije, izstavitev računa, dostava izdelka, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z nakupom povezano komunikacijo;

• oblikovanje prilagojenih ponudb in obveščanje o ponudbah, ki uporabnika zanimajo, le preko izbranih kanalov; trženjske raziskave, za namenom optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev;

• pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva;

• za ponovno ciljanje z oglasi na oglasnih platformah Google, Facebook, Linkedin, Bing;

• reševanje reklamacij.

Vaši podatki so skrbno shranjeni

Podjetje ALFA SI ustrezno hrani in varuje osebnepodatke v elektronski obliki na sedežu podjetja. Podatki, ki se obdelujejo zanamen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti se hranijo do izpolnitve vsehobveznosti iz pogodbenega razmerja oziroma še največ 5 let po izpolnitvi vseh obveznostih,s potekom zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo. Zaradiizpolnjevanja zahtev davčne zakonodaje, se računi hranijo še 10 let po potekuleta, na katerega se račun nanaša. Podatki, ki se obdelujejo na podlagi soglasjaposameznika, upravljavec hrani do preklica njegovega soglasja. Uporabnik lahkokadarkoli poda pisno zahtevo za preklic uporabe osebnih podatkov nanaslov info@alfasmoke.si.

Varovanje zasebnosti je ključnega pomena

Podjetje ALFA SI skrbi za varovanje zasebnosti zupoštevanjem vseh veljavnih zakonskih predpisov. Prav tako pa podjetje ALFA SIzagotavlja vso potrebno tehnološko ter organizacijsko podporo za zaščito invarovanje osebnih podatkov pred izgubo, spremembami, krajo in dostopomnepooblaščenih tretjih oseb.

 

Piškotki

 

Posredovanje osebnih podatkov tretjimosebam

Podjetje ALFA SI lahko nekatere vaše podatke,skladno z namenom obdelave, posreduje tretjim osebam:

• zunanji pogodbeni agenciji, ki za podjetje ALFA SI izvaja digitalno oglaševanje in spletni marketing. Agencija deluje izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom podjetja ALFA SI, z namenom tehnične in vsebinske optimizacije spletne strani, izvajanja Google in Facebook oglaševanja in re-marketinga, ter optimizacije uporabniške izkušnje na spletni strani;

• zunanji spletni aplikaciji, ki služi posredovanju e-novic in deluje izključno v imenu in za račun, po navodilih in pod nadzorom podjetja ALFA SI;

• če za podatke zaprosijo državni organi, ki s pisno obrazložitvijo zahtevajo podatke za potrebe vodenja konkretnega postopka.

Vaš nadzor nadnašo skrbnostjo

Posameznik ima vzvezi z obdelovanje osebnih podatkov naslednje pravice:

• pravico do dostopa do podatkov

• pravico do popravka

• pravico do izbrisa (“pravica do pozabe”)

• pravico do omejitve obdelave

• pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora.

Posameznik, na katerega senanašajo osebni podatki, lahko zahteva uveljavljanje navedenih pravic s poslanozahtevo na elektronski naslov info@alfasmoke.si. Podjetje ALFA SI bo nazahtevo odgovorilo najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve.

Podatki, dokaterih lahko vedno dostopate

Posameznik, nakaterega se nanašajo osebni podatki ima pravico od upravljavca pridobitipotrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temutako tudi dostop do osebnih podatkov in naslednjih informacij:

• nameni obdelave;

• vrste osebnih podatkov;

• uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;

• kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

• obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;

• pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom;

• obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Podjetje ALFA SI posameznikuzagotovi kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Če posameznik zahtevopredloži z elektronskimi sredstvi in če ne zahteva drugače, se mu informacijezagotovijo v elektronski obliki.

Vaše podatke lahko vedno popravite

Posameznik, na katerega senanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje ALFA SI breznepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim.Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenovobdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno spredložitvijo dopolnilne izjave.

Vaše podatke lahko vedno izbrišete (“pravica do pozabe”)

Posameznik, nakaterega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje ALFA SIizbriše osebne podatke v zvezi z njim. PodjetjeALFA SI mora podatke izbrisati, kadar:

• osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,

• posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, za obdelavo pa ne obstaja druga pravna podlaga,

• posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, za obdelavo podatkov pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi ali če posameznik obdelavi ugovarja,

• posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja,

• so osebni podatki obdelani nezakonito,

• je treba osebne podatke izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali slovenskim pravnim redom.

Vedno imatepravico do omejite obdelavo podatkov

Posameznik, na katerega senanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje ALFA SI omejiobdelavo, kadar:

• posameznik oporeka točnosti podatkov (za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost podatkov),

• je obdelava nezakonita, posameznik pa namesto izbrisa osebnih podatkov zahteva omejitev njihove uporabe,

• jih ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,

• je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Kadar je obdelava osebnih podatkov omejena v skladu z odstavkom 1, se taki osebnipodatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijoposameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje aliobrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravneosebe ali zaradi pomembnega javnega interesa Unije ali države članice.

Vedno imatepravico do prenosa pravice

Posameznik, nakaterega se nanašajo osebnih podatki, ima pravico do prejema osebnih podatkov,ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani instrojno berljivi obliki ter pravico, da te podatke posreduje drugemuupravljavcu (če je to tehnično izvedljivo) kadar:

• obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in

• se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Vedno imatepravico do ugovora

Posameznik, nakaterega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da kadarkoli ugovarjaobdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih upravljavca. Podjetje ALFA SI preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujnelegitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami insvoboščinami posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnihzahtevkov.

Posameznik imapravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov za nameneneposrednega trženja in oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takimneposrednim trženjem. V tem primeru se osebni podatki več ne obdelujejo v tenamene.

Vedno imatepravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

Morebitnepritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov lahko posameznik pošlje nanaslov info@alfasmoke.si. Kadar posameznikmeni, da so bile kršene njegove pravice v zvezi z obdelovanjem osebnihpodatkov, ima pravico tudi do učinkovitega pravnega sredstva in vložitvepritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu.

Ostalo

Osebe, mlajše od15 let, lahko posredujejo svoje podatke preko spletne strani le z izrecnimdovoljenjem staršev, rejnikov ali skrbnikov. Pooblaščen zavarstvo osebnih podatkov v podjetju ALFA SI d.o.o. je oddelek za medije.

Končne določbe

Podjetje ALFA SI si pridružuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev.Uporabniki spletne strani bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev obveščenina spletni strani.